Verklaring over gegevensbescherming (inclusief het cookiebeleid)

Laatste versie: mei 2018

1 Geldigheidsbereik

De volgende privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van deze website www.geberit-aquaclean.be en de diensten die via deze website worden aangeboden. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij over de verwerking van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die van u persoonlijk gerelateerd of te verkrijgen zijn, zoals naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

2 Verantwoordelijke

Beheerder van deze website en persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw per-soonlijke gegevens via deze website is Geberit NV, Beaulieustraat 6, 1830 Machelen – info.be@geberit.com.

3 Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

U kunt onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming bereiken via dataprotection@geberit.com of onder ons postadres met de toevoeging “de verantwoordelijke voor gegevensbescherming“.

4 Geautomatiseerde verzameling en verwerking van gegevens

4.1 Zoals bij elke website verzamelt onze server automatisch en tijdelijk informatie in de serverlog-bestanden, die door de browser worden verzonden, tenzij u ze hebt uitgeschakeld. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens die voor ons technisch noodzake-lijk zijn om onze website te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen:

  • IP-adres van de aanvragende computer
  • Bestandsverzoek van de client
  • http-antwoordcode
  • Website waar u ons bezoekt (verwijzende URL),
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • Browsertype en -versie
  • Gebruikt besturingssysteem van de aanvragende computer

4.2 Een persoonlijke evaluatie van deze serverlogbestandgegevens vindt niet plaats. Als eerder verstrekte informatie persoonlijke gegevens bevat (met name het IP-adres), is de verzameling gebaseerd op de wettelijke basis van artikel 6 par. 1 lid f AVG. Ons legitieme belang ligt in het waarborgen van de goede werking van onze website. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in paragraaf 2. Voor zover wij, zoals hierbo-ven beschreven, uw gegevens verwerken met als doel de functies van onze website beschik-baar te stellen, bent u wettelijk verplicht om ons deze gegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens kunnen we u deze functies niet ter beschikking stellen.

4.3 Deze website maakt gebruik van de volgende technologieën en tools. Als u deze niet wilt ge-bruiken, bieden we u verschillende opties en instellingen voor de betreffende tool om het ge-bruik ervan te voorkomen.

4.4 Google Analytics

4.4.1 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Het gebruik omvat de modus “Universal Analytics“;. Hierdoor is het mo-gelijk om gegevens, sessies en interacties over meerdere apparaten aan een pseudo-niem gebruikers-ID toe te wijzen, waardoor de activiteiten van een gebruiker op verschil-lende apparaten worden geanalyseerd. Google Analytics maakt gebruik van cookies, dit zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt.

4.4.2 De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Aangezien IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uit-zonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. In op-dracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten aan de websitebeheerder te verlenen.

4.4.3 U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verza-melt die door het cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Goog-le, door een browser-add-on (op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) te downloaden en te installeren. Opt-out cookies voorkomen toekomstige verzameling van uw gegevens wanneer u deze website bezoekt. Om te voorkomen dat Universal Analy-tics op verschillende apparaten verzamelt, moet u opt-out op alle gebruikte systemen uitvoeren.

4.4.4 Het gebruik van Google Analytics is gebaseerd op onze legitieme interesse aan een op behoeften gebaseerd ontwerp, de statistische evaluatie en de efficiënte toepassing van onze website. De wettelijke basis is artikel 6 par. 1 lid f AVG.

4.5 Google AdWords

4.5.1 We gebruiken de Google AdWords-aanbieding (inclusief Google AdWords Remarke-ting) om met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google AdWords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de indi-viduele reclamemaatregelen zijn. We gebruiken deze tool om u reclame te tonen die voor u van belang zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eer-lijke berekening van reclamekosten te realiseren.

4.5.2 Dit reclamemateriaal wordt door Google geleverd via zogenaamde “Ad Server“. Hier-voor gebruiken we Ad-server-cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het weergeven van advertenties of klikken door de gebruikers, kun-nen worden gemeten. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google AdWords een cookie op uw pc op. Deze cookies verliezen meestal hun geldig-heid na 90 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Van deze coo-kie worden doorgaans als analysewaarden de unieke cookie-ID, het aantal Ad-Impressions per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (relevant voor Post-View-conversies) en opt-out-informatie (markering, dat de gebruiker niet meer aangesproken wil worden) opgeslagen.

4.5.3 Met deze cookies kan Google uw internetbrowser weer herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een AdWords-klant bezoekt en de op zijn com-puter opgeslagen cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en de klant herkennen, dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorge-stuurd. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen hier-door niet worden vervolgd via de website van AdWords-klant. Wij verzamelen en ver-werken zelf geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen. We ontvangen van Google alleen statistische evaluaties. Op basis van deze evaluaties kunnen we herkennen, welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het reclamemateriaal, in het bijzonder kunnen we de gebruikers niet identificeren op basis van deze informa-tie.

4.6 DoubleClick by Google

4.6.1 Deze website gebruikt bovendien de tool DoubleClick by Google. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om de rappor-ten van campagneprestaties te verbeteren of om – bij activering van de functie Fre-quency Capping – te voorkomen, dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere ke-ren ziet. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast kan DoubleClick met behulp van cookie-ID's zogenaamde conversies registreren, die betrekking hebben tot advertentieverzoeken. Dit is het geval, wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later naar de website van de adverteerder gaat met dezelfde browser en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie.

4.6.2 Door de gebruikte tools Google AdWords en DoubleClick by Google maakt uw brow-ser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door het gebruik van deze tool door Google worden gebruikt en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis: Door het onderbrengen van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u toegang hebt gehad tot het relevante gedeelte van onze website of dat u op een ad-vertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een service van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent aangemeld, is het mogelijk dat Google uw IP-adres vindt en op-slaat.

4.6.3 Meer informatie over DoubleClick by Google ontvangt u op https://www.google.de/doubleclick en over de privacybescherming bij Google alge-meen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

4.7 Er zijn verschillende manieren om deelname aan Google AdWords en DoubleClick te voorko-men:

4.7.1 via een desbetreffende instelling van uw browser; in het bijzonder betekent het onder-drukken van cookies van derden dat u geen advertenties van derden zult ontvangen;

4.7.2 door cookies voor het bijhouden van conversies uit te schakelen, door uw browser zo in te stellen, dat cookies van het domein “www.googleadservices.com“, geblokkeerd worden, https://www.google.com/settings/ads, waarbij deze instelling gewist wordt als u uw cookies verwijdert;

4.7.3 door de op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfregulerende campagne “About Ads” uit te schakelen via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

4.7.4 via permanent deactiveren in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We wijzen u erop dat u in dit ge-val mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

4.8 De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 par. 1 lid f AVG. Onze legi-tieme interesse aan het gebruik van DoubleClick by Google is enerzijds de interesse gedreven levering van reclame en anderzijds algemeen het vervolgen van marktonderzoeksdoeleinden. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de con-tactmogelijkheden die hierboven vermeld zijn.

4.9 AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek, Facebook, Google en [m]Insight:

4.9.1 Deze website gebruikt bovendien de tools AppNexus, Media Innovation Group, Ad-form, Plista, Sizmek, Facebook, Google et [m]Insight:

4.9.2 Deze tools gebruiken cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor ge-bruikers, om de rapporten van campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen, dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Via een cookie-ID registre-ren de tools, welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kunnen zo bij activering van de functie Frequency Capping voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Volgens de externe providers bevatten de cookies van de tools geen persoonlijke informatie.

4.9.3 Door de gebruikte tools, maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van de betreffende externe provider. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door het gebruik van deze tool worden ge-bruikt en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis: Door de onder-brenging ontvangen de externe providers de informatie, dat u toegang hebt gekregen tot het relevante gedeelte van onze website of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt.

4.9.4 We gebruiken deze tools op basis van artikel 6 par. 1 lid f AVG, om reclame te adverte-ren die u interesseert en in het algemeen voor het doel van marktonderzoek. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactmogelijk-heden die hierboven vermeld zijn.

4.9.5 Meer informatie over de in deze paragraaf genoemde tools ontvangt u op https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de, http://www.themig.com/en-us/privacy.html, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/de/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy-de/.

4.10 U kunt op verschillende manieren deelname aan de services van AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista en Sizmek verhinderen:

4.10.1 via een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; in het bijzonder betekent het onderdrukken van cookies van derden dat u geen advertenties van derden zult ontvan-gen;

4.10.2 door het deactiveren van de cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van de domeinen www.appnexus.com, www.themig.com, https://site.adform.com, www.plista.com, www.sizmek.com geblokkeerd worden;

4.10.3 door de op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfregulerende campagne “About Ads” uit te schakelen via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

4.10.4 via permanent deactiveren in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

4.11 Facebook Custom Audiences

4.11.1 De website maakt bovendien gebruik van de Remarketing-functie “Custom Audiences“ van Facebook Inc. Daardoor kunnen gebruikers van de website als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook of anderen het proces van websites, die ook op interesses gebaseerde advertenties (“Facebook-Ads“) gebruiken, worden weerge-geven. We gebruiken deze tool om u reclame te tonen die voor u interessant is en om onze website voor u meer interessant te maken.

4.11.2 Door de gebruikte marketingtool maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Facebook. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door het gebruik van deze tool door Facebook worden gebruikt en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis: door het onder-brengen van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u de desbetreffende website van onze webpresentatie hebt bezocht of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een service van Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Facebook of niet bent aangemeld, is het mogelijk dat Facebook uw IP-adres en andere identificatiekenmerken vindt en opslaat.

4.11.3 Het deactiveren van de “Facebook Custom Audiences“-functie is mogelijk door uw browser overeenkomstig in te stellen of voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

4.11.4 De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 par. 1 lid f AVG. Onze legitieme interesse in het gebruik van deze tool is het uitzenden van op interesses gebaseerde reclame mogelijk te maken. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheden die hierboven vermeld zijn.

4.11.5 Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook ontvangt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

4.12 Cookies

4.12.1 Naast de in paragraaf 4.4 tot 4.11 genoemde cookies gebruikt deze website verdere cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die lokaal in het cachegeheugen van uw browser worden opgeslagen. De onderstaande vermelde cookies worden door ons al-leen gebruikt om de uitvoering of beschikbaarstelling van de service die u gebruikt te garanderen volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG. Onze legitieme interesse in gegevensver-werking is om de website-instellingen voor het door u gebruikte eindapparaat te optima-liseren en om de gebruikersinterfaces aan te passen. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren belan-genafweging, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die hierboven vermeld zijn. De volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werkingswijze hieronder worden uitgelegd, worden op deze website gebruikt:

  • tijdelijke cookies (zie 4.12.2)
  • persistente cookies (zie 4.12.3).

4.12.2 Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze om-vatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waar-mee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor kan uw computer weer herkend worden wanneer u op onze web-site terugkeert. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

4.12.3 Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

4.12.4 U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijv. de acceptatie van cookies van derden of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u erop, dat u dan eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

5 Gegevensverzameling en -verwerking van vrijwillig gecommuniceerde gegevens

Op onze website heeft u de mogelijkheid om vrijwillig persoonsgegevens in te dienen. We ge-bruiken deze gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, voor de volgende doeleinden:

5.1 Voor de afhandeling van uw contractuele relatie en om uw aanvragen of uw bestellingen te ver-werken hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig (bijv. naam, voornaam, e-mailadres, adres). Wij verzamelen deze gegevens om u onze diensten te verlenen en om de contractuele relatie met u te kunnen onderhouden. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 par. 1 lid b AVG. Voor zover wij, zoals hierboven beschreven, uw gegevens met als doel de beschikbaarstelling van de diensten en het vervullen van de contractuele relatie te verwerken, bent u contractueel ver-plicht om ons deze gegevens ter beschikking te stellen. Zonder deze gegevens kunnen we u onze services niet ter beschikking stellen en de contractuele relatie met u niet naar behoren ver-vullen.

5.2 We gebruiken uw gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring bovendien voor recla-medoeleinden, met name per post of in de vorm van e-mailnieuwsbrieven of klantonderzoeken of contactopname bijv. per sms of telefoon. De wettelijke basis hiervoor zijn onze legitieme be-langen volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG over reclamemaatregelen die voor u relevant zijn. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die hier-boven vermeld zijn. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Voor details over uw recht om bezwaar te maken, zie [paragraaf 9] van deze privacyverklaring.

5.3 Als we volgens de plaatselijke wetgeving in individuele landen verplicht zijn om uw vooraf-gaande toestemming te verkrijgen voor de bovengenoemde reclamemaatregelen, zullen we dat uiteraard doen. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is dan uw toestem-ming (artikel 6 par. 1 lid a AVG). Uw toestemming kunt u op elk gewenst moment herroepen. Neem hiervoor contact met ons op via de bovenstaande contactmogelijkheden of volg de in-structies in onze reclameberichten. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming. U bent niet verplicht om ons uw gegevens te verstrekken voor reclamedoeleinden. Zonder deze gegevens kunnen we u ech-ter geen reclame sturen.

6 Overdracht van uw gegevens aan derden

Principieel gebeurt een overdracht van uw persoonlijke gegevens zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming alleen in de volgende gevallen:

6.1 Om redenen van gerechtelijke vervolgingAls het voor de opheldering van onrechtmatige gebruik van onze diensten of voor de gerechte-lijke vervolging noodzakelijk is, worden persoonsgegevens doorgestuurd naar wetshandha-vingsinstanties en, indien van toepassing, naar derden die schade hebben geleden. Dit gebeurt echter alleen als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gedrag resp. bij misbruik. Een overdracht kan ook plaatsvinden als het dient om gebruiksvoorwaarden of andere overeen-komsten te handhaven. We zijn ook wettelijk verplicht om op verzoek informatie aan bepaalde overheidsinstanties te verstrekken. Dit zijn wetshandhavingsinstanties, autoriteiten, die met geldboete bestrafte feiten vervolgen en belastingdiensten.De overdracht van deze gegevens is gebaseerd op ons legitiem belang bij de bestrijding van misbruik, de vervolging van strafbare feiten en de bescherming, indiening en handhaving van eisen, artikel 6 par. 1 lid. f AVG. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheden die hierboven vermeld zijn.

6.2 OrderverwerkersWe zijn voor het leveren van de diensten op contractueel verbondene externe bedrijven en ex-terne dienstverleners (“orderverwerkers“) aangewezen. In dergelijke gevallen worden persoonlijke gegevens aan deze orderverwerkers doorgegeven zodat ze verder kunnen worden verwerkt. Persoonlijke gegevens worden ook doorgegeven aan andere bedrijven van de Geberit Group. Deze orderverwerkers worden door ons zorgvuldig geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. Orderverwerkers mogen de gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die wij hebben aan-gewezen en zijn bovendien contractueel verplicht om uw gegevens uitsluitend in overeenstem-ming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te behandelen.In detail gebruiken we vooral de volgende orderverwerkers:

6.2.1 Andere Geberit bedrijven gevestigd in Zwitserland met als doel de gecentraliseerde klantadministratie en orderafhandeling

6.2.2 Andere Geberit bedrijven gevestigd in Zwitserland met als doel het leveren van centrale IT-services aan de andere concernbedrijven

6.2.3 Logistieke dienstverlener voor het verzenden van de bij ons bestelde producten, marke-tingdocumenten of andere items aan u

6.2.4 Betalingsdienstverlener voor het verwerken van betalingen van u aan ons of omgekeerd

6.2.5 Dienstverlener voor montagewerkzaamheden of after sales-services

6.2.6 Dienstverlener voor het verzenden van nieuwsbrieven of het houden van klantonder-zoeken.

6.2.7 IT-dienstverlener voor het leveren van software en hardware en voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.De overdracht van gegevens aan orderverwerkers vindt plaats op basis van artikel 28 par 1 AVG, subsidiair op basis van ons legitiem belang in het gebruik van gespecialiseerde order-verwerkers en de daarmee verbonden economische en technische voordelen en het feit dat uw rechten en belangen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens niet zwaarder wegen, artikel 6, par. 1 lid f AVG. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens ar-tikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheden die hierboven vermeld zijn.

7 Uw rechten

7.1 U hebt de hieronder beschreven rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt. Om uw rechten af te dwingen dient u uw schriftelijk verzoek aan ons te richten via de contactgegevens hierboven of naar het volgende e-mailadres: dataprotecti-on@geberit.com.

7.2 Recht op informatieU hebt het recht om op elk gewenst moment van ons informatie over de door ons verwerkte gegevens, over uw persoonlijke gegevens in het kader van artikel 15 AVG te ontvangen.

7.3 Recht op rectificatie of verwijderingU hebt het recht om, onder de voorwaarden beschreven in artikel 17 AVG, te eisen dat uw per-soonlijke gegevens door ons verwijderd worden. In het bijzonder voorzien die voorwaarden in een recht op verwijdering als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt. De uitoefening van dit recht is met name volgens artikel 17 par. 3 AVG dan beperkt, als we uw gegevens nodig hebben om aan een wet-telijke verplichting te voldoen of om wettelijke aanspraken af te dwingen.

7.4 Recht op beperking van de verwerkingU hebt het recht om te eisen dat wij de verwerking beperken in overeenstemming met artikel 18 AVG. Dit recht geldt in het bijzonder als de juistheid van uw persoonlijke gegevens tussen u en ons omstreden is, voor de periode die nodig is om de juistheid te verifiëren en in het geval dat u bij een bestaand recht aanvraagt om te worden verwijderd in plaats van het verwijderen van een beperkte verwerking; en in het geval dat de gegevens niet langer nodig zijn voor onze beoogde doeleinden, maar u deze nodig hebt voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken en als de succesvolle uitoefening van een tegenstrijdigheid tussen ons en u nog steeds omstreden is. Als de verwerking van uw gegevens dienovereenkomstig beperkt werd, mogen deze alleen in uitzonderlijke gevallen worden verwerkt, bijvoorbeeld als u uw toe-stemming hebt gegeven of als dit noodzakelijk is voor de afdwinging van wettelijke aanspra-ken.

7.5 Recht om bezwaar te maken tegen de verwerkingU hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die o.a. op basis van artikel 6 par. 1 lid e of f AVG plaatsvindt, een protest overeenkomstig artikel 21 AVG aan te tekenen. We zullen de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij we overtuigende, gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient het indie-nen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

7.6 Recht op gegevensoverdrachtU hebt het recht om van ons de persoonlijke gegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat in overeenstemming met artikel 20 AVG. Daarna is het onder meer nodig dat de gegevensverwerking op uw toestemming is gebaseerd en dat dit gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures.

7.7 Het recht op bezwaar bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens over u in strijd is met de toepasselijke wetge-ving inzake gegevensbescherming. De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is GBA, drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Voor e-mailcommunicatie met de toezichthoudende autoriteit kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: contact@adp-gba.be.

8 Verwijdering van uw gegevens

In het algemeen verwijderen of anonimiseren wij uw persoonlijke gegevens zodra deze niet lan-ger nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze verzameld of gebruikt hebben in overeen-stemming met de voorgaande paragrafen. Voor zover gegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, zijn deze geblokkeerd. De gegevens zijn dan niet langer beschikbaar voor verder gebruik. Als u meer informatie wilt over onze verwijderings- en opslagperioden, neem dan contact op met de verantwoordelijke persoon genoemd in paragraaf 2 onder de contact-gegevens die daar zijn vermeld.

9 Doelwijzigingen

Verwerking van uw persoonsgegevens voor andere dan de beschreven doeleinden vindt alleen plaats als een wettelijke bepaling dit toestaat of als u instemt met het gewijzigde doel van de gegevensverwerking. In het geval van verdere verwerking voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, brengen we u voor verdere verwerking op de hoog-te van deze andere doeleinden en stellen u alle andere relevante informatie ter beschikking.

10 Geautomatiseerde beslissingen van geval tot geval of profileringsmaatregelen

We maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingsprocessen om een beslissing te nemen - inclusief profilering.

11 Wijzigingen van deze privacyverklaring

De actuele versie van deze privacyverklaring kan altijd op Verklaring over gegevensbescherming (inclusief het cookiebeleid)